اولین دوره مسابقات برنامه‌نویسی منطقه ۹ کشور

و سومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه سمنان